การเริ่มต้นก้าวไปสู่ยุค Digital Economy ของประเทศไทย

homepageimg2ปัจจุบันคนไทยจำนวนมากใช้เทคโนโลยีดิจิตอลทั้งการเล่น Facebook, Smartphone  และ Tablet แต่สิ่งที่พบมากที่สุดคือการใช้เพื่อความบันเทิงและไม่ได้ถูกนำใช้ในด้านการทำงานมากนัก ดังนั้นการเร่งพัฒนาความรู้ การสร้างความตระหนักด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลให้กับทุกภาคส่วนนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งภาคธุรกิจ การศึกษา ราชการ เกษตรกรรม การท่องเที่ยว การขนส่ง และการทำอุตสาหกรรมเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่ Digital Economy โดยเน้นการปฎิรูปการศึกษาให้เยาวชนไทยมีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น มีพื้นฐานของงานวิจัยและพัฒนาทางด้านไอทีเพื่อลดการนำเข้าอุปกรณ์ Hardware, Communication  และ  Software จากต่างประเทศ ทั้งยังพัฒนาให้มีการใช้ซอฟต์แวร์ที่ผลิตภายในประเทศ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วโลกโดยผลิตบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านไอทีให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน

สำหรับปัญหาที่สำคัญในเรื่องเศรษฐกิจดิจิตอลคือเงินลงทุน เพราะเศรษฐกิจดิจิตอลในปัจจุบันทุกขับเคลื่อนด้วยทุนขนาดใหญ่มหาศาลซึ่งในโลกตะวันตกได้ทำช่องทางให้ผู้ที่ต้องการเงินลงทุนสามารถนำเสนอโครงการของตนเองเข้าไปแล้วนำเอาเงินลงทุนออกมาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตั้งบริษัท ต่อยอดความรู้เพื่อสร้างสินค้าและบริการต่างๆ เมื่อมองกลับมาที่ระบบการเงินในประเทศไทยจะพบข้อจำกัดจำนวนมากที่ทำให้ไม่เอื้ออำนวยให้ธุรกิจเกิดใหม่ที่ใช้ประโยชน์จากดิจิตอลเกิดขึ้นได้เลย หรือถ้าจะเกิดต้องมีเงินทุนหนาอยู่แล้วจึงจะทำได้

เศรษฐกิจดิจิตอลในการก้าวไปสู่ Digital Economy จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะประเทศไทยกำลังก้าวกระโดด จากการบริหารแบบ Silo – Based เป็นส่วนใหญ่ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนนั้นกำลังถูกสภาพแวดล้อมยุคใหม่ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมาตรฐาน กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารและการดำเนินงานจะได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก การเริ่มต้นในการสร้างและขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลดังกล่าวของประเทศไทยถือเป็นจุดเริ่มต้นทึ่ดีแม้จะช้าไปอยู่บ้าง แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญในการวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิตอลให้กับประเทศนั้นนอกจากจะอาศัยโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิตอล ไอที และระบบสารสนเทศมาช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและควรจะรวมถึงการเปิดกว้างต่อความเปลี่ยนแปลง การให้โอกาสกับแนวคิดใหม่ๆ และการสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ที่เป็นของประเทศเราเองด้วย